آگهی مزایده عمومی-زمین

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
آگهی مزایده عمومی-زمین

شرکت تعاونی کامیون داران خود راننده آبسرد و حومه(در حال تصفیه)در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت 2253متر و 65 دسیمتر مربع واقع در بلوار امام خمینی(ره)نبش خیابان شورا را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید-تصویر آگهی